آسان پرداخت پرشین

آپ روی حمایت ۱۳۸۰ تومان به احتمال زیاد باید بسوی سقف های قبلی برگردد …امروز نیز مورد حمایت یکی از سهامداران درصدی بود و صف فروشش جمع شد …

خرید سهم با حد ضرر ۱۲۸۰ تومان می تواند مناسب باشد…

آپ