مخابرات ایران

اخابر که روی ۱۷۵ تومان بررسی شد تا محدوده ۳۰۰ تومان رشد قیمت داشته و پس از برخورد به این مقاومت اکنون در محدوده ۲۵۰-۲۶۰ تومان حمایت دارد که  با حد ضرر ۲۳۰ تومان برای خرید مناسب به نظر می رسد…

در صورت عبور قیمت از مقاومت ۳۰۰ تومان اهداف ۴۱۵ و ۴۴۰ تومان را در مقابل دارد…

اخابر1