هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

میدکو حدود یکماه قبل در محدوده قیمتی ۲۵۰-۲۶۰ تومان توصیه به خرید شد و پس از آن افزایش سرمایه ۲۲ درصدی هم داشت و پس از افزایش سرمایه نیز قیمت سهم رشد خود را ادامه داد و در محدوده ۳۳۵ تومان از سقف کانال صعودی گذشت و تا ۳۶۸ تومان رشد کرد …

اکنون در محدوده ۳۳۸ تومان به سقف کانال پولبک زده و با حد ضرر ۳۳۰ تومان می تواند بسوی اهداف مشخص شده بعدی حرکت نماید…

هدف بعدی قیمت سهم محدوده ۴۲۰ تومان است و در صورت عبور از این قیمت هدف ۵۸۰ تومان را در پیش خواهد گرفت …

میدکو1