سیمان شرق

سشرق در تایم فریم ماهانه با عبور از سقف ۱۴۰ تومان که سقف قیمتی دوران رکود این سهم بود و با کندلی پر قدرت هدف ۲۲۰ تومان را نشانه گرفته است و مادامی که قیمت سهم بالای ۱۴۰ تومان هست بسوی این هدف خواهد رفت … البته مقاومتی هم در ۱۸۲ تومان دارد …

بدیهی است در صورتیکه بتواند از ۲۲۰ تومان عبور کند هدف بعدی ۳۸۲ تومان خواهد بود که در اینصورت نمودار را آپدیت خواهیم کرد…

بنابر این در حال حاضر حد ضرر سهم باید ۱۴۰ تومان باشد…

سشرق1