سرمایه گذاری سایپا

وساپا که در محدوده ۶۵ تومان توصیه به خرید شد در ۱۰۴ تومان به میانه کانال صعودی و میدلاین چنگال رسیده  و با عبور از این مقاومت تا ۱۱۹۴ ریال رشد قیمت داشته و اکنون در حال استراحت و اصلاح موقت است که برای ادامه روند صعودی تا سقف کانال این اصلاح ضروری است تا سهام دست بدست شود…

در حال حاضر  و مادامیکه از ۱۱۹۴ ریال عبور نکرده ، حمایت های مهم ۱۰۴ تومان و ۹۴۵ ریال است و حمایت های بعدی هم در چارت مشخص شده است …

در صورت تثبیت قیمت بالای ۱۰۴ تومان و عبور از ۱۲۰ تومان  هدف بعدی محدوده ۱۵۲ تا ۱۶۰ تومان در سقف کانال خواهد بود …

وساپا1