لیزینگ رایان سایپا

ولساپا در ۱۵۹ تومان مقاومت مهمی را شکسته است و بسوی سقف کانال در ۱۹۹-۲۰۰ تومان حرکت خواهد کرد…عبور از ۲۰۰ تومان در سقف کانال باعث ادامه رشد قیمت بسوی ۳۰۰ تومان خواهد شد…

ولساپا1