لیزینگ ایران

ولیز در محدوده ۱۳۰ تومان به سقف کانال نزولی رسیده است و در صورت تثبیت قیمت بالای ۱۳۰ تومان سقف کانال شکسته خواهد شد و بسوی اهداف بالاتر که در چارت مشخص شده است حرکت خواهد کرد….

ولیز