فرآورده های نسوز پارس

کفپارس بعد از خروج از کانال نزولی ۲ ساله در صورت عبور از ۵۹۰ تومان هدف های ۸۰۰ و ۹۴۵ تومان را در پیش دارد…

حد ضرر سهم ۴۶۰ تومان…

کفپارس