پشم شیشه ایران

کپشیر محدوده ۳۰۰ تومان بررسی شد و اکنون سقف قیمتی را در ۵۵۰ تومان شکسته است و مادامی که بالای این قیمت معامله شود بسوی محدوده ۱۰۰۰ تومان حرکت خواهد کرد…

مقاومت های بالاتر در چارت مشخص شده است…

کپشیر1