۶ آبان, ۱۳۹۷

سمگا در انتهای اصلاح کوتاه مدت

[…]
۳ آبان, ۱۳۹۷

سشرق و تکمیل پولبک!

[…]
۱ آبان, ۱۳۹۷

سهگمت در انتهای اصلاح

[…]
۲۹ مهر, ۱۳۹۷

خاذین و حمایت مهم!

[…]