۶ آبان, ۱۳۹۷

شبندر در محدوده سقف کانال

[…]
۶ آبان, ۱۳۹۷

سمگا در انتهای اصلاح کوتاه مدت

[…]
۳ مهر, ۱۳۹۷

کپشیر و عبور از سقف !

[…]
۲۶ شهریور, ۱۳۹۷

غشان و لمس هدف

[…]