۱۰ شهریور, ۱۳۹۶

پترول در سقف کانال!

[…]
۶ شهریور, ۱۳۹۶

کماسه ،واکنش به حمایت ها!

[…]
۲۸ مرداد, ۱۳۹۶

کهرام و احتمال شکست مقاومت مهم!

[…]
۱ مرداد, ۱۳۹۶

فروس و ۸۵ درصد بازدهی!

[…]