۲۴ مرداد, ۱۳۹۶

ثعمرا و واکنش به حمایت

[…]
۷ مرداد, ۱۳۹۶

سصوفی و شکست روند نزولی

[…]
۶ مرداد, ۱۳۹۶

ثاژن در کف کانال صعودی!

[…]
۳۰ تیر, ۱۳۹۶

فسرب و احتمال نوسان مثبت

[…]