۲۳ شهریور, ۱۳۹۷

خمحرکه و شکست روند نزولی

[…]
۱۹ شهریور, ۱۳۹۷

شکست روند نزولی ۴ساله در این سهم «مطلب ویژه»

[…]
۱۷ شهریور, ۱۳۹۷

بازگشت سرچشمه از کف کانال

[…]
۱۱ شهریور, ۱۳۹۷

پدرخش و خروج از کانال نزولی

[…]