۷ مرداد, ۱۳۹۷

بازگشت خودرو از کف کانال!

[…]
۵ مرداد, ۱۳۹۷

ثنوسا و حمایت کف کانال

[…]
۲۹ تیر, ۱۳۹۷

حجم های مشکوک در این سهم!

[…]
۲۹ تیر, ۱۳۹۷

واکنش غمینو به خط روندصعودی

[…]