۲۳ شهریور, ۱۳۹۷

ختوقا و احتمال عبور از سقف!

[…]
۱۰ شهریور, ۱۳۹۷

غچین و بازگشت از کف کانال

[…]
۹ شهریور, ۱۳۹۷

میدکو روی خط روندصعودی

[…]
۸ شهریور, ۱۳۹۷

خفنر و احتمال نوسان مثبت!

[…]