۱۲ تیر, ۱۳۹۷

کمرجان و احتمال خروج از تراکم

[…]
۱۲ تیر, ۱۳۹۷

کهرام روی حمایت مهم

[…]
۱۲ تیر, ۱۳۹۷

کاشی سعدی

[…]
۱۰ تیر, ۱۳۹۷

کسرا و پولبک به خط روند

[…]