۲۴ مهر, ۱۳۹۶

فولاژ در محدوده حمایتی

[…]
۲۴ مهر, ۱۳۹۶

فولای و حمایت کف کانال!

[…]
۱۵ مهر, ۱۳۹۶

شاخص سیمان در نمودار هفتگی

[…]
۱۳ مهر, ۱۳۹۶

وصنا و احتمال تشکیل الگوی هارمونیک!

[…]