۲۱ تیر, ۱۳۹۷

سمگا و تکمیل پولبک

[…]
۱۹ تیر, ۱۳۹۷

سرچشمه

[…]
۱۵ تیر, ۱۳۹۷

کپشیر و واکنش خوب به خط روند

[…]
۱۲ تیر, ۱۳۹۷

کمرجان و احتمال خروج از تراکم

[…]