۱۹ مرداد, ۱۳۹۷

ثامان در کف دوبل

[…]
۱۹ مرداد, ۱۳۹۷

ثالوند روی خط روند صعودی

[…]
۱۹ مرداد, ۱۳۹۷

ثاخت در کف روند نزولی

[…]
۵ مرداد, ۱۳۹۷

ثاباد در کف کانال پنج ساله

[…]