۱۸ آبان, ۱۳۹۷

ثعمرا و اصلاح خوب!

[…]
۱۸ آبان, ۱۳۹۷

ثغرب و الگوی صعودی!

[…]
۱۹ مرداد, ۱۳۹۷

ثامان در کف دوبل

[…]
۱۹ مرداد, ۱۳۹۷

ثالوند روی خط روند صعودی

[…]