۲۶ تیر, ۱۳۹۷

واکنش تکمبا به کف کانال

[…]
۲۳ دی, ۱۳۹۶

تکمبا و حقوقی جدید!

[…]
۳ تیر, ۱۳۹۶

تکمبا و بازگشت از روی حمایت !

[…]
۶ خرداد, ۱۳۹۶

تکمبا

کمباین سازی ایران