۵ مرداد, ۱۳۹۷

ثنوسا و حمایت کف کانال

[…]
۱۷ خرداد, ۱۳۹۶

ثنوسا روی خط روند صعودی معتبر

[…]
۲۴ بهمن, ۱۳۹۵

بررسی ثنوسا

[…]
۷ دی, ۱۳۹۵

بررسی ثنوسا

[…]