۲۸ مرداد, ۱۳۹۷

خساپا در آستانه خروج از کانال نزولی

[…]
۲۷ مرداد, ۱۳۹۷

غشان و الگوی صعودی

[…]
۲۷ مرداد, ۱۳۹۷

حپارساو ادامه روند صعودی

[…]
۲۶ مرداد, ۱۳۹۷

شاخص قندوشکر

[…]