۲۹ دی, ۱۳۹۷

خساپا روی حمایت مهم!

[…]
۹ آذر, ۱۳۹۷

کاذر و الگوی صعودی!

[…]
۲ آذر, ۱۳۹۷

ولساپا و برگشت از روی خط روند

[…]
۲ آذر, ۱۳۹۷

خودرو – تکمیل الگوی صعودی

[…]