۲۳ شهریور, ۱۳۹۷

ختوقا و احتمال عبور از سقف!

[…]
۲۳ شهریور, ۱۳۹۷

خمحرکه و شکست روند نزولی

[…]
۸ شهریور, ۱۳۹۷

خفنر و احتمال نوسان مثبت!

[…]
۲۹ مرداد, ۱۳۹۷

خاذین در ادامه روند صعودی

[…]