۳۰ تیر, ۱۳۹۷

خشرق و بازگشت از کف کانال

[…]
۲۶ تیر, ۱۳۹۷

بررسی نمودار خریخت

[…]
۸ آبان, ۱۳۹۶

شاخص گروه خودرویی

[…]
۱۱ مهر, ۱۳۹۶

شکست روند نزولی در نمودار خودرو

[…]