۱۲ مهر, ۱۳۹۷

بررسی روند صعودی در میدکو

[…]
۸ مهر, ۱۳۹۷

سشرق و عبور ازاولین سقف!

[…]
۷ مهر, ۱۳۹۷

ولساپا و شکست مقاومت

[…]
۷ مهر, ۱۳۹۷

ولیز و احتمال شکست سقف کانال!

[…]