۲۶ تیر, ۱۳۹۷

تاپیکو و اصلاح خوب

[…]
۲۶ تیر, ۱۳۹۷

پترول دوباره در جای اول

[…]
۲۶ تیر, ۱۳۹۷

شفارس و احتمال خروج از کانال نزولی

[…]
۲۶ تیر, ۱۳۹۷

بررسی نمودار خریخت

[…]