۲۶ تیر, ۱۳۹۷

واکنش تکمبا به کف کانال

[…]
۲۱ تیر, ۱۳۹۷

سمگا و تکمیل پولبک

[…]
۱۹ تیر, ۱۳۹۷

سرچشمه

[…]
۱۵ تیر, ۱۳۹۷

کپشیر و واکنش خوب به خط روند

[…]