۳۰ مهر, ۱۳۹۶

وگستر و کف روند صعودی!

[…]
۲۸ مهر, ۱۳۹۶

وصنعت در انتهای تراکم!

[…]
۲۴ مهر, ۱۳۹۶

فولاژ در محدوده حمایتی

[…]
۲۴ مهر, ۱۳۹۶

فولای و حمایت کف کانال!

[…]