۳۰ خرداد, ۱۳۹۶

سکرد و تکمیل الگوی هارمونیک!

[…]
۶ خرداد, ۱۳۹۶

سکرد

-------
۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۶

ساراب

[…]
۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۶

سشرق

[…]