۱۲ آبان, ۱۳۹۶

سشرق و احتمال تکمیل اصلاح

[…]
۵ آبان, ۱۳۹۶

شاخص سیمان به کف کانال رسید!

[…]
۲۲ مهر, ۱۳۹۶

سدور در محدوده حمایت معتبر

[…]
۱۵ مهر, ۱۳۹۶

شاخص سیمان در نمودار هفتگی

[…]