۳ آبان, ۱۳۹۷

سشرق و تکمیل پولبک!

[…]
۱ آبان, ۱۳۹۷

سهگمت در انتهای اصلاح

[…]
۸ مهر, ۱۳۹۷

سشرق و عبور ازاولین سقف!

[…]
۳۱ شهریور, ۱۳۹۷

سهگمت و احتمال عبور از مقاومت مهم

[…]