۸ تیر, ۱۳۹۷

سهمی برای نوسان گرفتن!

[…]
۵ مرداد, ۱۳۹۴

کف کانال صعودی و حمایتی معتبر

[…]
۲ مرداد, ۱۳۹۴

این نماد ساختمانی

[…]
۳۰ خرداد, ۱۳۹۴

این سهم ساختمانی

[…]