۷ مهر, ۱۳۹۷

ولساپا و شکست مقاومت

[…]
۷ مهر, ۱۳۹۷

ولیز و احتمال شکست سقف کانال!

[…]
۲۹ تیر, ۱۳۹۷

ولساپا و حق تقدم ها

[…]
۲۹ تیر, ۱۳۹۷

حجم های مشکوک در این سهم!

[…]