۳۰ تیر, ۱۳۹۷

خشرق و بازگشت از کف کانال

[…]
۲۹ تیر, ۱۳۹۷

ولساپا و حق تقدم ها

[…]
۲۹ تیر, ۱۳۹۷

حجم های مشکوک در این سهم!

[…]
۲۹ تیر, ۱۳۹۷

واکنش غمینو به خط روندصعودی

[…]