۴ شهریور, ۱۳۹۶

شپاس در محدوده حمایتی

[…]
۲۸ مرداد, ۱۳۹۶

شرانل در کف کانال صعودی

[…]
۹ تیر, ۱۳۹۶

شتران و احتمال نوسان مثبت!

[…]
۸ تیر, ۱۳۹۶

بررسی شاخص پالایشی

[…]