۲۷ مهر, ۱۳۹۷

واتی روی حمایت مهم

[…]
۲۴ مهر, ۱۳۹۷

دبالک در کف کانال!

[…]
۱۵ مهر, ۱۳۹۷

آپ روی حمایت مهم!

[…]
۱۳ مهر, ۱۳۹۷

اخابر و ادامه روند صعودی

[…]