۹ آذر, ۱۳۹۷

کاذر و الگوی صعودی!

[…]
۲ آذر, ۱۳۹۷

ولساپا و برگشت از روی خط روند

[…]
۲ آذر, ۱۳۹۷

خودرو – تکمیل الگوی صعودی

[…]
۲۷ آبان, ۱۳۹۷

وساپا روی خط روند صعودی!

[…]