۳ تیر, ۱۳۹۶

کطبس و برگشت ازحمایت !

[…]
۳ تیر, ۱۳۹۶

چکارن در سقف کانال!

[…]
۳ تیر, ۱۳۹۶

کهرام در کف کانال!

[…]
۳ تیر, ۱۳۹۶

تکمبا و بازگشت از روی حمایت !

[…]