۳۰ تیر, ۱۳۹۷

خشرق و بازگشت از کف کانال

[…]
۲۹ تیر, ۱۳۹۷

ولساپا و حق تقدم ها

[…]
۲۹ تیر, ۱۳۹۷

واکنش غمینو به خط روندصعودی

[…]
۲۶ تیر, ۱۳۹۷

تاپیکو و اصلاح خوب

[…]