۲۶ شهریور, ۱۳۹۷

غشان و لمس هدف

[…]
۲۳ شهریور, ۱۳۹۷

ختوقا و احتمال عبور از سقف!

[…]
۲۳ شهریور, ۱۳۹۷

خمحرکه و شکست روند نزولی

[…]
۱۹ شهریور, ۱۳۹۷

شکست روند نزولی ۴ساله در این سهم «مطلب ویژه»

[…]