۲۰ آبان, ۱۳۹۷

خاذین و بازگشت خوب!

[…]
۱۸ آبان, ۱۳۹۷

بشهاب روی خط روندصعودی

[…]
۱۸ آبان, ۱۳۹۷

بالبر در محدوده حمایتی

[…]
۱۸ آبان, ۱۳۹۷

ثعمرا و اصلاح خوب!

[…]