۶ مهر, ۱۳۹۷

وساپا در میانه راه!

[…]
۳ مهر, ۱۳۹۷

کفپارس و خروج از کانال نزولی

[…]
۳ مهر, ۱۳۹۷

کپشیر و عبور از سقف !

[…]
۳۱ شهریور, ۱۳۹۷

احتمال پیشروی بسوی هزار!

[…]